ENG
A A A
 luty 2020 
Fot. Plush Design Studio on Unsplash, materiały organizatora

„Młoda Polska” 2020 – nabór wniosków do XVII edycji programu stypendialnego

31 października 2019

Stypendia

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków do programu stypendialnego „Młoda Polska” na rok 2020 (XVII edycja). Pro­gram prze­zna­czo­ny jest dla mło­dych artystów (do 35. roku życia), któ­rzy mają w swoim do­rob­ku wy­bit­ne osią­gnię­cia w uprawianej przez siebie dzie­dzi­nie sztu­ki – w tym także tańca. Organizatorem konkursu jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w imieniu którego czynności związane z konkursem prowadzi Narodowe Centrum Kultury (NCK). Osobom biorącym udział w konkursie mogą zostać przyznane stypendia na okres realizacji projektu stypendialnego trwający maksymalnie do 31 grudnia 2020 roku. Wysokość stypendium może wynieść maksymalnie 50 tys. i minimalnie 30 tys. złotych brutto.

 

Przedmiotem konkursu są stypendia przyznawane osobom fizycznym, zajmującym się twórczością i krytyką artystyczną, na realizację określonego projektu stypendialnego w następujących dziedzinach:

a) film,

b) fotografia,

c) literatura (w tym reportaż dziennikarski),

d) muzyka,

e) sztuki wizualne,

f) taniec,

g) teatr.

 

Wniosek o przyznanie stypendium należy złożyć poprzez system EBOI, a rekomendacje, portfolio  kandydata, CD z nagraniami lub materiały dodatkowe, a także potwierdzenie złożenia wniosku (w przypadku wnioskodawców nieużywających podpisu elektronicznego zweryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu) dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

 

Narodowe Centrum Kultury – Program „Młoda Polska”

ul. Płocka 13

01-231 Warszawa

 

Nabór wniosków trwa do 31 października 2019 roku.

 

W przypadku przesyłki pocztowej rozstrzygające znaczenie ma data stempla pocztowego.

 

Warunki udziału w konkursie:

W konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne:

 

- zajmujące się twórczością i krytyką artystyczną, legitymujące się wybitnymi osiągnięciami artystycznymi w swojej dziedzinie,

- będące polskimi obywatelami,

- urodzone nie wcześniej niż w 1983 roku.

 

O stypendium nie może wnioskować osoba, która:

- aktualnie realizuje przedsięwzięcie, na które zostało przyznane stypendium finansowane ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

- realizowała przedsięwzięcie, na które zostało przyznane stypendium finansowane ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – przed upływem dwóch lat od dnia rozliczenia tego stypendium,

- została wezwana do zwrotu całej kwoty wypłaconego stypendium finansowanego ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

- z tytułu nienależytego wykonania umowy stypendialnej – przed upływem trzech lat od dnia wezwania do zwrotu.

 

Stypendium nie może otrzymać osoba, która w chwili ogłoszenia wyników konkursu Programu Młoda Polska na rok 2020, realizuje przedsięwzięcie, na które zostało przyznane stypendium finansowane ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Oceny formalnej wniosków dokonuje NCK w terminie do 45 dni od daty zakończenia naboru wniosków. Ocenę merytoryczną powierza się powołanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Komisji. Stypendia przyznawane są decyzją Ministra na podstawie rekomendacji Komisji. Decyzja o przyznaniu stypendium zapada w terminie nie wcześniejszym niż 31 stycznia 2020 roku.

 

Niezbędne dokumenty do pobrania: tutaj

Wszystkie informacje o naborze na stronie organizatora: www.nck.pl

 

Dodatkowe informacje, odpowiedzi na pytania można uzyskać kontaktując się z pracownikami NCK: tel. (22) 350 95 32, e-mail: arakowska@nck.pl

 

Konsultacje w siedzibie NCK:

Do 31 października 2019 roku w biurze Programu „Młoda Polska” – ul. Płocka 5a, V p. od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-15.00:

 

- prowadzone są dyżury konsultacyjne, podczas których zainteresowane osoby mogą uzyskać informacje oraz pomoc m.in. z zakresu zasad aplikowania o stypendia;

- zainteresowani wnioskodawcy mogą sprawdzić poprawność dokumentów pod względem formalnym (przed ich dostarczeniem do siedziby NCK).

 

Warunkiem udziału w konsultacjach jest uprzednie umówienie terminu spotkania.

 

Uwaga: ponieważ liczba osób, które mogą zostać przyjęte podczas dyżurów jest ograniczona, obowiązuje wcześniejsza rezerwacja terminu oraz godziny. Rezerwacja prowadzona jest telefonicznie (22) 350 95 32 lub elektronicznie e-mail: arakowska@nck.pl

 

***

 

Stypendia w programie „Młoda Polska” przyznawane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz wysokości tych stypendiów (Dz. U. z 2012 r. poz. 612) dostępne pod adresem: www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/612/1.

 

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
Przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu www.taniecpolska.pl operator Serwisu poleca zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu.
Operator Serwisu poleca w szczególności zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności Serwisu w zakresie: Zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu pozwoli wszystkim Użytkownikom na korzystanie z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz własną wolą wyrażoną w odpowiednich zgodach.
Operator Serwisu jest gotów odpowiedzieć na ewentualne pytania w sprawie wykonywania Polityki Prywatności Serwisu.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia