ENG
A A A
 sierpień 2020 
IMiT: Nabór wniosków do programu „Scena dla tańca” na rok 2020 (X edycja)

IMiT: Nabór wniosków do programu „Scena dla tańca” na rok 2020 (X edycja)

10 września 2019

Informujemy, że 10 września 2019 roku uruchomiony został nabór wniosków do programu Scena dla tańca na rok 2020 (X edycja).

 

Cele Programu:

 

1. Umożliwienie szerokiej publiczności regularnego dostępu do programu prezentacji wydarzeń artystycznych z dziedziny tańca, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, gdzie nie ma stałej sceny dla tańca mimo dużej liczby istniejących zespołów lub nie jest prowadzona żadna działalność artystyczna w dziedzinie tańca.

2. Budowanie publiczności spektakli tańca.

3. Budowanie repertuaru zespołów i artystów tańca dzięki możliwości długofalowego planowania prezentacji spektakli.

4. Działanie na rzecz podnoszenia poziomu profesjonalnego artystów tańca poprzez wspieranie regularnych prezentacji spektakli, które stanowią warunek sine qua non dojrzewania dzieł i dopracowywania warsztatu zarówno choreografa, jak i tancerza.

5. Umożliwienie długofalowej współpracy zespołów i artystów tańca z teatrami repertuarowymi i innymi ośrodkami prezentującymi projekty z dziedziny sztuk performatywnych.

 

Opis Programu:

 

Program Scena dla tańca jest programem własnym Instytutu Muzyki i Tańca, w ramach którego dofinansowywane są projekty pozwalające na regularną obecność spektakli tanecznych na scenach teatralnych i w innych instytucjach prezentujących projekty z dziedziny sztuk performatywnych (np. centra sztuki, galerie) w całej Polsce.

 

Program umożliwia także regularne gościnne prezentacje spektakli tańca na scenach tanecznych w całym kraju. Sceny repertuarowe oraz inne placówki instytucjonalne zajmujące się na co dzień prezentacją projektów z dziedziny sztuk performatywnych i dysponujące odpowiednim zapleczem infrastrukturalnym mogą w ramach Programu nawiązywać współpracę z zawodowymi niezależnymi artystami i zespołami tańca lub z zawodowymi tanecznymi zespołami instytucjonalnymi.

 

Ogłoszenie Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca z dnia 10 września 2019 roku o terminie i trybie naboru wniosków do programu Scena dla tańca 2020:

 

Instytut Muzyki i Tańca ogłasza nabór wniosków do programu Scena dla tańca nr 1(10)/T/2020. Budżet programu w edycji 2020 wynosi 250 000 zł.

 

Termin składania wniosków do edycji programu upływa w dniu 15 października 2019 roku.

 

Wnioski należy składać (łącznie) (a) elektronicznie; za pomocą systemu Witkac po zarejestrowaniu na stronie www.witkac.pl należy złożyć wniosek elektronicznie w terminie do 15 października 2019 roku do godziny 15.59 oraz (b) w wersji papierowej; pocztą tradycyjnąnależy przesłać wydrukowany z systemu Witkac złożony wniosek (podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy wraz z wymaganymi załącznikami) na adres: Instytut Muzyki i Tańca, ul. Aleksandra Fredry 8, 00-097 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Scena dla tańca 2020” w terminie do 15 października 2019 roku (decyduje data stempla pocztowego). Niedopełnienie powyższych warunków zgłoszenia będzie podstawą do niedopuszczenia wniosku do oceny.

 

Termin wyboru zgłoszeń przez komisję opiniującą upływa w dniu 8 listopada 2019 roku. Po tym terminie lista projektów zatwierdzonych do realizacji zostanie ogłoszona na stronie internetowej Instytutu, a wnioskodawcy tych projektów zostaną poinformowani o pozytywnej decyzji oficjalnym pismem.

 

Formularz aplikacyjny jest dostępny na stronie Programu Scena dla tańca w systemie Witkac.

 

Osoby odpowiedzialne za realizację programu:

dr hab. Aleksandra Dziurosz – Zastępca Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca

Karolina Dziełak-Żakowska – Koordynatorka Programu, Departament Tańca, Instytut Muzyki i Tańca

 

Kontakt: tel. 22 829 20 05,  e-mail: karolina.zakowska@imit.org.pl

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Regulamin [do pobrania]

Załącznik 1 – Wzór umowy o współpracy [do pobrania]

 

Instrukcja – jak znaleźć Program Scena dla tańca po zarejestrowaniu się na stronie www.witkac.pl

1. Po zarejestrowaniu się i zalogowaniu się na stronie www.witkac.pl wybierz z menu z lewej strony zakładkę „Organizatorzy konkursu”.

2. Odnajdź wśród nich „Instytut Muzyki i Tańca”.

3. Po kliknięciu na „Instytut Muzyki i Tańca” wyświetli się lista aktualnie prowadzonych naborów przez Instytut Muzyki i Tańca.

4. Wybierz „Scena dla tańca”.

 

Informacje o programie, wraz z tekstem ogłoszenia i dokumentami do pobrania, znajdują się także na stronie www.imit.org.pl

 

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
Przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu www.taniecpolska.pl operator Serwisu poleca zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu.
Operator Serwisu poleca w szczególności zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności Serwisu w zakresie: Zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu pozwoli wszystkim Użytkownikom na korzystanie z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz własną wolą wyrażoną w odpowiednich zgodach.
Operator Serwisu jest gotów odpowiedzieć na ewentualne pytania w sprawie wykonywania Polityki Prywatności Serwisu.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia