ENG
A A A
 kwiecień 2021 
Open call na stypendia badawcze i twórcze Grażyny Kulczyk z zakresu współczesnej choreografii

Open call na stypendia badawcze i twórcze Grażyny Kulczyk z zakresu współczesnej choreografii

11 stycznia 2021

Stypendia

Art Stations Foundation gorąco zaprasza do aplikowania o wsparcie w ramach pierwszego z trzech programów, które zrealizuje w 2021 roku.

 

Powołane w 2015 roku całoroczne stypendium badawcze jest wyrazem przekonania o wadze i konieczności pogłębionych badań w obszarze współczesnej choreografii jako warunku koniecznego dla rozwoju tej formy sztuki i wzbogacenia refleksji w jej obszarze o nowatorskie podejścia i metodologie. Jedną z głównych misji programu jest konsekwentne zwiększanie wiedzy o najnowszych zjawiskach w obszarze sztuki choreografii. Dlatego też efektem rzeczowym (i warunkiem otrzymania) stypendium jest zawsze dzielenie się efektami działań i wynikami badań z szerszym gronem odbiorców – zarówno profesjonalnym środowiskiem, jak i publicznością. Stypendium ma na celu promowanie projektów artystów i badaczy, podobnie jak jego fundatorka, gotowych do podejmowania twórczego ryzyka, do wytyczania nowych ścieżek i postrzegania sztuki choreografii w kontekście otaczającej nas rzeczywistości, skłonnych do poszukiwania i formułowania autorskich strategii, rozwiązań i metodologii zarówno w refleksji teoretycznej, jak i – poczynając od tej edycji programu – w praktyce choreograficznej.

 

W 2021 roku Art Stations Foundation przyzna, jak co roku, jedno całoroczne stypendium badawcze w wysokości 25 tysięcy złotych oraz trzy trzymiesięczne stypendia twórcze w wysokości 10 tysięcy złotych.

 

Stypendium twórcze dedykowane jest choreografom na realizację konkretnego choreograficznego projektu artystycznego, zarówno scenicznego, jak i poszukującego innej formy, odwołującego się do filozofii i praktyk poszerzonej choreografii (expanded choreography). Dopuszcza się w tym kontekście także potraktowanie stypendium jako uzupełnienie (wkład koprodukcyjny) całościowego budżetu projektu powstającego we współpracy z instytucją, przy czym kosztem kwalifikowanym w takim przypadku może być wyłącznie  honorarium artysty aplikującego lub innych artystów zaangażowanych w projekt.

 

Wnioski o przyznanie Stypendiów na rok 2021 przyjmowane będą w okresie od 11 stycznia do 8 lutego 2021 roku.

 

Każdy wniosek powinien zawierać:

 

- CV wnioskodawcy wraz z danymi kontaktowymi obejmującymi przynajmniej: adres pocztowy, adres e-mail, nr telefonu komórkowego oraz klauzulą RODO

- dossier artystyczne lub badawcze wnioskodawcy,

- opis projektu badawczego (uwzgledniającego zarówno temat /obszar badań, jak i sposoby upowszechniania jego efektów) lub twórczego (uwzgledniającego obok konceptu także szczegóły formy i terminów realizacji projektu).

 

Opisy nie powinny przekraczać 2 stron formatu A4.

 

Wnioski powinny zostać wysyłane wyłącznie pocztą elektroniczną na adres aplikacje@artstationsfoundation.pl.

 

W tytule mejla proszę zaznaczyć, czy jest to aplikacja o stypendium badawcze czy twórcze.

 

Beneficjenci Stypendium Grażyny Kulczyk na rok 2021 zostaną wyłonieni do końca lutego 2021 roku.

 

Wszelkie pytania proszę kierować na adres: n.gorzelanczyk@artstationsfoundation5050.com.

 

***

 

Misją działającego w latach 2004-2020 pod nazwą Stary Browar Nowy Taniec programu performatywnego Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk było prezentowanie lokalnej publiczności najnowszych trendów współczesnej choreografii oraz – poprzez nieprzerwane rozwijanie wokół niej dyskursu i wspieranie eksperymentalnych poszukiwań – konsekwentne  stymulowanie badawczej i artystycznej praktyki. Stało się to możliwe dzięki stworzeniu pierwszej w Polsce stałej, całorocznej i dedykowanej wyłącznie niezależnej choreografii przestrzeni oraz poprzez wykreowanie wielopoziomowego programu, czyniącego ze Studio Słodownia +3 profesjonalne centrum choreograficznego rozwoju. Przez 16 lat było to  miejsce spotkań tanecznej publiczności z artystami z Polski i zagranicy – platforma wymiany doświadczeń i przestrzeń międzynarodowej choreograficznej dyskusji, refleksji i kreacji.

 

Od października 2004 roku – w ramach regularnego programu prezentacji spektakli, corocznych działań festiwalowych, warsztatów (także dla najmłodszej publiczności), programów rezydencyjnych i badawczych rozwijających umiejętności zarówno praktyków, jak i teoretyków oraz poprzez publikacje – budowaliśmy i poszerzaliśmy świadomość choreograficzną, nie zamykając się ani nie ograniczając do jednego rodzaju estetyki, skupiając się jednak przede wszystkim na choreografii w jej awangardowych i eksperymentalnych formach. Pokazywaliśmy, jak dziedzina ta zmienia się nieustannie, jakim podlega transformacjom; jak wykuwa swe autonomiczne terytorium; jak poszerza nieustannie własne definicje i programowo wymyka utartym formułom. Interesowała nas choreografia inspirowana przez inne sztuki, a także przez myśl filozoficzną i społeczną. Choreografia, która intensywnie i twórczo dialoguje z rzeczywistością.

 

Rok 2020 zaprosił nas do tego dialogu ze wzmożoną siłą. Już nie tylko w obliczu zbliżającej się transformacji programu skutkującej opuszczeniem Studia Słodownia +3, ale i w świetle światowej pandemii, oddaliśmy się refleksji nad naszą misją i naszym jutrem – przyszłością zarówno sztuki choreografii, jak i naszych dalszych działań, a także świata, w jakim znajdziemy się  lub, co ważniejsze, w jakim chcemy się znaleźć po kryzysie.

 

Pozostając od zawsze w empatycznym stosunku do otaczającej nas rzeczywistości, nieustannie wsłuchując się w potrzeby środowiska i krytycznie rewidując własne działania i intencje, w 2020 roku jeszcze większej mocy nabrało dla nas credo towarzyszące fundacji od samego początku jej istnienia:

 

„SZTUKA NIE POTRZEBUJE WSPARCIA – ARTYŚCI TAK!”. 

 

Tym samym, i ze wzmocnioną motywacją, rozpoczynamy kolejny rozdział działań fundacji Art Stations, dedykując go dalszemu bezpośredniemu wspieraniu rozwoju aktorów choreograficznego środowiska – zarówno praktyków, jak i teoretyków – artystów, kuratorów, i badaczy choreografii, dzięki którym sztuka ta i dedykowana jej refleksja może nadal i będzie się rozwijać.

Z 2021 rokiem pragniemy oddać się konsekwentnemu podejmowaniu działań podtrzymujących choreograficzną praktykę – zarówno twórczą, jak i edukacyjną i badawczą. Pragniemy także, współpracując z partnerami, którzy podzielają naszą misję, przyjąć zasadę pokrywania autorskich honorariów. W istniejącym dotąd systemie funkcjonowania polskiej tanecznej sceny, w której większość stanowią artyści niezależni, nie związani z instytucjami,  ciągłe uzależnienie od jednorazowych grantów hamuje możliwość projektowania długofalowego rozwoju. Pandemia, uniemożliwiając prezentowanie spektakli, a przede wszystkim warsztatowanie, zostawiła  dużą część środowiska bez środków do życia i, odsuwając na niewiadomy czas „po-kryzysie projekty”, które miały się dopiero zacząć, pod znakiem zapytania postawiła także  ich przyszłość. Co więcej, liczne granty zorientowane na wspieranie celebrowanej dotąd mobilności artystów i promujące działania festiwalowe,  przynależą już dziś do przed-pandemicznego świata, i w żaden sposób nie odpowiadają na obecną dramatyczną sytuację środowiska. W systemie tym zresztą honoraria artystów stanowiły najczęściej najbardziej problematyczną, nie zawsze kwalifikowalną, pozycję budżetów. Pragnąc wyjść naprzeciw temu problemowi, od 2021 roku fundacja Art Stations będzie wspierać twórców bezpośrednio, dystrybuując środki na pokrycie honorariów. Poprzez stypendia zarówno badawcze, jak i twórcze oraz angażowanie się w projekty wydawnicze, będziemy  kontynuować misję generowania i upowszechniania wiedzy o najnowszych zjawiskach współczesnej choreografii, a zwłaszcza, w obliczu obecnych ograniczeń i jako ich naturalna konsekwencja – o jej poszerzonych formach i praktykach. Teraz, gdy nie możemy tańczyć ze sobą jak dotąd (i kto wie, kiedy znów będzie to możliwe)  wciąż pozwalają nam one pozostawać w praktyce pisania ruchu i ruchem pisania (choreo-grafii) i otwierają nas na nieograniczoną przestrzeń dla animowania i komponowania nie tylko ludzkich ciał, ale i ciał nieożywionych, obiektów, obrazów, wspomnień, idei i ideologii. I pozwalają jeszcze dobitniej zrozumieć, że choreografia zawsze będzie.

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
Przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu www.taniecpolska.pl operator Serwisu poleca zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu.
Operator Serwisu poleca w szczególności zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności Serwisu w zakresie: Zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu pozwoli wszystkim Użytkownikom na korzystanie z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz własną wolą wyrażoną w odpowiednich zgodach.
Operator Serwisu jest gotów odpowiedzieć na ewentualne pytania w sprawie wykonywania Polityki Prywatności Serwisu.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia